PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ATOPS Development Corvus s. r. o.
ATOPS Development s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 51440172,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Oddiele: Sro, vo
vložke č. 134366/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných
údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien. Za účelom informovania klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o
spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania
osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“).
Dotknutá osoba svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že sa s týmito PSOÚ oboznámila, pričom
prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto PSOÚ.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE.
  Prevádzkovateľ je poskytovateľom podľa predmetov podnikania zapísaných v Obchodnom registri.
  1.1 PRÁVNY ZÁKLAD.
  Za účelom podnikateľskej činnosti musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje klientov.. Právnym
  základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy
  uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj
  nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
  1.2 ÚČELY.
  Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä riadne poskytovanie služieb pri
  podnikateľskej činnosti, vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zdravotným poisťovniam,
  evidencia klientov a komunikácia s klientmi. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na
  základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je ponúkanie ďalších služieb dotknutej osobe.
  1.3 NEVYHNUTNOSŤ.
  Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou
  spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 týchto PSOÚ. V prípade podnikateľskej a
  obchodnej činnosti uchovávať osobné údaje podľa týchto PSOÚ a dotknutá osoba už bežne nemá
  právo na ich vymazanie a likvidáciu.
  1.4 KATEGÓRIE ÚDAJOV.
  Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú najmä:
  1.4.1
  Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné
  číslo. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.
  1.4.2
  Obchodné identifikačné údaje, čísla bankových účtov, sídla spoločností, telefonické kontakty,
  obrazové záznamy. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.
  1.5 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY.
  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä
  skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti klientov a ponúkanie ďalších služieb
  klientom. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom
  prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.
  1.6 SPRÁVNOSŤ.
  Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a
  aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych,
  nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je
  povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
  1.7 TRVANIE SPRACÚVANIA.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
  1.7.1
  Na účely podnikateľskej činnosti, počas celej doby trvania obchodných vzťahov, zmluvných vzťahov,
  plánovanie a výroba projektov a inej podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.
  1.7.2
  Na účely kontaktovania dotknutej osoby s pripomienkami a ponukami po dobu najviac 5 rokov od
  posledného poskytnutia služby, vždy však len do doručenia námietky dotknutej osoby.
  1.8 PRENOS ÚDAJOV.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v
  nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
  1.9 ZODPOVEDNÁ OSOBA.
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.
 2. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.
  Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov
  12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe
  písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa
  alebo na e-mailovú adresu požadovať:
  – potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a
  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  – obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali
  nezákonne,
  – vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali
  nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
  – výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému
  prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými
  právnymi predpismi.
  Spracúvanie osobných údajov sa nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte preto právo písomným
  oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu) namietať
  proti spracúvaniu na účely marketingu a pravidelnej komunikácie. Váš nesúhlas s ďalšou
  komunikáciou, ktorá nie je potrebná pri výkone podnikateľskej činnosti alebo plnení podľa obchodných
  zmlúv, môžete tiež vyjadriť prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného prevádzkovateľom.
  Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú
  republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva
  môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola
  porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných
  dotknutých osôb.
  3.
  Tieto PSOÚ nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018